KËSHILLI I AKREDITIMIT
VENDIM Nr. 509, datë 18.07.2013

Për akreditimin Institucional; Programit të Studimit që përfundon me Bachelor në “Masazheri Estetiko - Kuruese” dhe Programeve të studimit jouniversitar (2 vite akademike) që përfundojnë me Diplomë në “Parukeri e avancuar” dhe Diplomë në “Estetikë e avancuar”, të Kolegjit Profesional Privat “New Generation”, Tiranë. 

 

Këshilli i Akreditimit, pasi shqyrtoi vlerësimin Institucional; Programit të Studimit që përfundon me Bachelor në “Masazheri Estetiko - Kuruese” dhe Programeve të studimit jouniversitar (2 vite akademike) që përfundojnë me Diplomë në “Parukeri e avancuar” dhe Diplomë në “Estetikë e avancuar”, të Kolegjit Profesional Privat “New Generation”, Tiranë, të mbështetur në raportin e vetëvlerësimit, raportin e vlerësimit të jashtëm, në raportimin e Agjencisë Publike të Akreditimit të Arsimit të Lartë, jep vlerësimin përfundimtar Pozitiv, pasi janë në përputhje me standardet, kërkesat ligjore institucionale dhe akademike në fuqi. Këshilli i Akreditimit vëren se në përgjithësi Institucioni dhe programi i studimit, i përmbushin objektivat formues, por kanë edhe disa mangësi në realizimin tërësor dhe me cilësi të procesit të formimit të studentëve dhe pajisjes së tyre me dijet dhe shprehitë e nevojshme dhe për këtë qëllim

Këshilli i Akreditimit, bazuar në kompetencën që i jep Ligji Nr 9741, datë 21.5.2007, Për Arsimin e Lartë në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar, Vendim Nr.424, datë 02.6.2010 “Për Miratimin e Rregullores për Sistemin e Akreditimit, Organizimin dhe Veprimtarinë e Institucioneve të Sigurimit të Jashtëm të Cilësisë” dhe Vendim Nr. 368, datë 14.4.2011 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Vendimin Nr. 424, Datë 2.6.2010, të Këshillit të Ministrave “Për Miratimin e Rregullores për Sistemin e Akreditimit, Organizimin dhe Veprimtarinë e Institucioneve të Sigurimit të Jashtëm të Cilësisë”, të ndryshuar”, i rekomandon Ministrit të Arsimit dhe të Shkencës: Akreditimin Institucional të Kolegjit Profesional Privat “New Generation”, Tiranë.

Programi i studimit: Bachelor në “Masazheri Estetiko - Kuruese” të akreditohet.

Programi i studimit: Diplomë në “Parukeri e avancuar” të akreditohet.

Programi i studimit: Diplomë në “Estetikë e avancuar” të akreditohet.

 

 

AKREDITIM I PLOTË

Sipas Vendimit Nr.9, datë 17.02.2023, të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë

 
Qendra Multifunksionale New Generation, realizoi me shumë sukses procesin e akreditimit dhe tashmë është institucioni i parë privat në Shqipëri i AKREDITUAR nga Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve në Shqipëri. Sipas Vendimit Nr.9, datë 17.02.2023, të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, New Generation ka Akreditim të plotë  për të gjitha programet 2 vjeçare, që ofrohen sipas Nivelit 5 të kualifikimeve profesionale, bazuar në Kornizën Kombetare të Kualifikimeve. Sipas ligjit kjo barazon diplomat tona edhe me Nivelin 5 të Kornizës Europiane të Kualifikimeve, duke bërë që ato të jenë të barazvlefshme me të gjitha diplomat që lëshohen në të gjitha Shtetet e Bashkimit Europian.

 

 

AKREDITIM NDËRKOMBËTAR
New Generation, tashmë shkollë CIDESCO!

ARSIM EUROPIAN NË SHQIPËRI

 

Qendra Multifunksionale “New Generation” ka arritur akreditimin e plotë nga CIDESCO International - Head Office in Zurich, Switzerland, Comité International d’Esthétique et de Cosmétologie!
Kjo do të thotë që të gjithë studentët që zgjedhin të studiojnë programin e Estetikës së Avancuar kanë tani mundësinë e jashtëzakonshme për të marrë këtu në Shqipëri EDHE një DIPLOMË të DYTË, tashmë NDËRKOMBËTARE, krahas diplomës së lëshuar nga “New Generation”, të dyja të njohura gjerësisht në të gjithë Europën dhe mbarë globin!
Komiteti CIDESCO, i themeluar në vitin 1946 në Zvicër, përfaqësohet në mbi 40 vende në 5 kontinente të cilët ofrojnë standardet dhe kualifikimet e vlerësuara ndërkombëtarisht CIDESCO. Sot numëron mbi 250 shkolla CIDESCO në të gjithë botën.
Ky është një moment historik për shkollën tonë dhe për studentët e diplomuar!
Me akreditimin dhe marrjen e statusit Shkollë CIDESCO, angazhimi ynë për të arritur cilësinë ndërkombëtare dhe përsosmërinë në Arsimin dhe Formimin Profesional ka arritur nivele të reja! Ne jemi të përkushtuar për të fuqizuar studentët tanë me aftësitë dhe njohuritë më të mira, duke i siguruar që ata të shkëlqejnë si profesionistë të vërtetë dhe të besuar, në industrinë e bukurisë.
Tashmë studentëve tanë u mundësohet punësim dhe integrim i menjëhershëm në tregun e punës brenda dhe jashtë vendit!
Diploma CIDESCO ju hap dyert në shumë sektore të Beauty Therapy dhe ju pozicionon në një nivel më të lartë profesionalizmi dhe autoriteti profesional!
Krenarë për familjen tonë të estetistëve, gjithnjë në rritje cilësore, tashmë edhe me diplomën më të njohur ndërkombëtare!

 

Search